Regulamin
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU TORTDEKOR.PL

Niniejszy regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z serwisu tortdekor.plz siedzibą we Wrocławiu ul.T Micińskiego 6 , zwanej dalej tortdekor.pl, zasady dokonywania rejestracji, prawa i obowiązki oraz zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorców. Każdy Usługobiorca może podejmować czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

Dostęp do Regulaminu każdy Usługobiorca może uzyskać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie sklepu.

§ 1 DEFINICJE

1.Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

2.Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą

3.Użytkownik osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

4.Gotowy produkt - opłatek z nadrukiem wzoru

5.Wzór utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm. (dalej Ustawie o prawie autorskim, zaprojektowany w całości przez Użytkownika lub taki, do którego Użytkownik posiada prawa autorskie majątkowe z możliwością udzielania dalszych licencji

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.tortdekor.pl; skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców z wyjątkiem

2.Sklep internetowy dostępny pod adresem www.tortdekor.pl, prowadzony jest przez firmę "Piekarnia Karłowice Grażyna Głogowska" , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki posiadającego adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej oraz adres do doręczeń; ul. Tadeusza Micińskiego 6 51-152 Wrocław; NIP 8951119733; REGON 932960980, adres poczty elektronicznej biuro(małpa)tortdekor.pl, nr telefonu +48 731731702

3. Regulamin określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,

b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:

- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,

- zakaz dostarczania przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym,

c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,

d) tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zmianami.

5.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania

§ 3 ZAWARCIE UMOWY KUPNA SPRZEDAZY

1.W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową tortdekor.plpodejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;

2.Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone;

4.Podczas składania Zamówienia Klient do czasu wyboru przyciskiem „ Zamawiam opłatek” ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;

5.Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów oraz kosztów dostawy,

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

6.W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „zamawiam opłatek”;

7.Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży z Piekarnia Karłowice Grażyna Głogowska, zgodnie z treścią Regulaminu;

8.Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą zawarcie umowy, zawierającą ostatecznie potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia;

9.Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;

10.Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

11. Sklep tortdekor.plzastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień budzących wątpliwości.

§ 4 DOSTAWA, CENY I METODY PŁATNOŚCI

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;

2.Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej, koszty dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Cennik” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.Sprzedawca udostępnia następujące sposoby dostawy lub odbioru produktu:

a) Przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska

4.Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

5.Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

§ 5 REKLAMACJA PRODUKTU

1.Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym;

2.Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad;

3.Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: pisemnie na adres: "Piekarnia Karłowice Grażyna Głogowska Ul. Tadeusza Micińskiego 6 51-152 Wrocław w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro(małpa)tortdekor.pl Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji;

4.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną;

§ 6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1.Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny;

2.Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części. W przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez określony czas bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy;

3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adresy do doręczeń wskazane w par 6 pkt.3

4.Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną. Jeżeli skorzystają z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (pocztą elektroniczną);

5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

6.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba, że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

7.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba, że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Piekarnia Karłowice Grażyna Głogowska Ul. Tadeusza Micińskiego 6 51-152 Wrocław

8.Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru;

9.Zwrot płatności zostanie dokonany przez tortdekor.plprzy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

10.tortdekor.plmoże wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;

11.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy;

12.Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 7 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do zawartości (wzorów)

umieszczanych w Sklepie oraz/lub uzyskał od osób uprawnionych wymagane zgody na ich

rozpowszechnianie i udzielanie dalszych licencji zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim.

2. Użytkownik udziela Usługodawcy tortdekor.plniewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej

terytorialnie licencji na korzystanie z przekazanych do Serwisu tortdekor.plzawartości

stanowiącej Utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o prawie autorskim.

3. Na podstawie udzielonej licencji Usługodawca ma prawo do korzystania z utworów. Licencja

obejmuje wykorzystanie utworów na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy

utworu, w tym techniką drukarską, sublimacji, DTG, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz

techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie

do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie

, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne

udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie

przez siebie wybranym.

4. Publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp będzie

odbywać się z wyraźnym oznaczeniem autora utworu.

5. Usługodawca nie może przenieść praw wynikających z udzielonej licencji na osoby trzecie.

6. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

§ 8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Serwis tortdekor.pl podejmuje wszelkie starania, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Serwisu pod względem technicznym, formalnym i prawnym.

2. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, jest on zobowiązany do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do zaprzestania naruszenia oraz usunięcia skutków naruszeń

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Serwis tortdekor.plzastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:

a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu Sewisu tortdekor.pl.

b) konieczności dostosowania działania Sewisu tortdekor.pli zapisów Regulaminu do nowych przepisów prawa.

2. O zamiarze zmiany regulaminu Sewis tortdekor.plzawiadamia Użytkownika udostępniając treść nowego Regulaminu na stronach Internetowych Serwisu tortdekor.pl.

3. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zmianie Regulaminu.

5. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem lub Klientem a Usługodawcą, jest prawo polskie.

6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu tortdekor.plbędą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.

7. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu tortdekor.plw których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.